Klachten en Suggesties

De medewerkers van het Gezondheidscentrum doen er alles aan om u, met professionele deskundigheid en de beste faciliteiten, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u er desalniettemin ontevreden over zijn, dan willen we dat graag horen

Wat doen we met uw klacht?

Het belangrijkste is om met u te bezien of de klacht naar uw tevredenheid opgelost kan worden. Een andere factor is dat wij uw klacht gebruiken om onze dienstverlening zonodig te verbeteren. Gezondheidscentrum Schalkwijk heeft ten behoeve van haar klachtenregeling een procedure vastgesteld waarmee een klacht wordt afgehandeld. In deze procedure staat onder andere dat een klacht in maximaal vier weken moet worden afgehandeld

Wat kunt u doen met uw klacht?

Het beste kunt u zelf uw klacht eerst met de betrokkene bespreken. U vertelt waarover u ontevreden bent en de betrokkene heeft dan de mogelijkheid om bepaalde dingen te veranderen of aan u de gang van zaken uit te leggen. Mogelijk komt u in zo’n gesprek tot een oplossing. Wanneer de klacht niet opgelost wordt kunt u de klacht indienen bij het Gezondheidscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Gezondheidscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het gezondheidscentrum.


Een klacht indienen

U kunt uw klacht op verschillende manier indienen.

  • Bij het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het online klachtenformulier
  • Of u download het klachtenformulier, vult deze volledig in en stuurt deze naar onderstaand postadres van het gezondheidscentrum of u mailt de klacht naar klachten@gcschalkwijk.nl
  • U omschrijft uw klacht zo goed mogelijk in een emailbericht
  • U komt uw klacht mondeling melden. De klachten coördinator zal dan uw klacht zo goed mogelijk proberen te omschrijven met behulp van het klachtenformulier en deze in behandeling nemen.


Suggesties?

Een suggestie indienen
U kunt uw suggestie per email indien via het volgende emailadres: office@gcschalkwijk.nl

Postadres:
Gezondheidscentrum Schalkwijk
T.a.v. de heer R. Mors, praktijkmanager / klachtencoördinator
Briandlaan 11a , 2037 XE Haarlem
(maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.30 uur)
T: 023-5336792


Wat als de klachtenregeling van Gezondheidscentrum Schalkwijk geen soelaas biedt?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht door Gezondheidscentrum Schalkwijk in dat geval kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie waar de betreffende zorgverlener bij is aangesloten. Onderstaand vindt u voor de verschillende disciplines de bijbehorende adressen en websites, op deze sites vindt u ook alle informatie over de wijze waarop uw klacht zal worden afgehandeld.


Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen


Spelregels
  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.


Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
T: 072-520 83 25
M: www.dokh.nl

Heeft u een klacht over uw hulpverlener of de organisatie?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de organisatie, de communicatie of de manier waarop u behandeld bent in het gezondheidscentrum én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie waar de zorgverlener bij aangesloten is.


Huisartsen
Stichting DOKh klachtencommissie
Kwakelkade 21f
1823 CL Alkmaar
Voor meer informatie: www.dokh.nl
Het DOKh heeft ook specifieke folders op hun website staan m.b.t. klachten, hieronder vindt u twee links daarover.

U heeft een klacht over u Arts
U heeft een geschil met uw Arts


Fysiotherapeuten
Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Voor meer informatie: www.defysiotherapeut.com


Psychologen
College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht
Voor meer informatie: www.psynip.nl


Diëtisten
Klachtencommissie Paramedici 1e lijn
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Voor meer informatie: www.klachtencommissieparamedici.nl


Logopedie
Schriftelijk
Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
T.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 75
3440 AB Woerden
T: 0348-45 70 73

Voor meer informatie:
https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/werk-en-organisatie/interprofessionele-klachtenbehandeling

Klachten en Suggesties De medewerkers van het Gezondheidscentrum doen er alles aan om u, met professionele deskundigheid en de beste faciliteiten, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u er desalniettemin ontevreden over zijn, dan willen we dat graag horen Wat doen we met uw klacht? Het belangrijkste is om met u te bezien of de klacht naar uw tevredenheid opgelost kan worden. Een andere factor is dat wij uw klacht gebruiken om onze dienstverlening zonodig te verbeteren. Gezondheidscentrum Schalkwijk heeft ten behoeve van haar klachtenregeling een procedure vastgesteld waarmee een klacht wordt afgehandeld. In deze procedure staat onder andere dat een klacht in maximaal vier weken moet worden afgehandeld