Algemene informatie

Voor meer informatie klik op onderstaande link


Ga naarHistorie

Voor meer informatie klik op onderstaande link


Ga naarHuisregels

Voor meer informatie klik op onderstaande link


Ga naarKwaliteit

Voor meer informatie klik op onderstaande link


Ga naarPatientenkrant
Open Brief

Voor meer informatie klik op onderstaande link


Ga naar

Over het Gezondheidscentrum Schalkwijk

In het gezondheidscentrum werken in totaal 7 huisartsen verdeeld over 6 huisartsenpraktijken op de 2e en 3e etage. De huisarts begeleidt, adviseert en behandelt zijn of haar eigen patiënt in de praktijkruimte op het spreekuur. Daarnaast legt de arts ook huisbezoeken af. Dit is bedoeld voor ernstig zieke patiënten of patiënten die zeer slecht ter been zijn. De huisbezoeken worden meestal aan het eind van de ochtend en in het begin van de middag gemaakt. Een huisbezoek kan zo mogelijk vóór 11.00 uur worden aangevraagd.


Specialismen
  • Sabine Vuister
    SCEN-arts (Euthanasieconsultatie)

De huisartsen: Arianne Baak, Maarten Hamming, Sabine Vuister en Martin Mensink zijn huisartsopleiders


Artsen in Opleiding

In het gezondheidscentrum worden nieuwe huisartsen opgeleid. Zij worden AIOS (Arts in Opleiding tot Specialist) genoemd. De afgestudeerde artsen mogen en kunnen in principe alle handelingen doen die ook een huisarts mag doen. Zij houden zelf spreekuur en hebben hun eigen spreekkamers. Waar nodig zal een AIOS de huisarts(opleider) raadplegen. Een AIOS is meestal voor een jaar aan een praktijk verbonden.
Na het artsexamen studeert de AIOS verder om tenslotte huisarts te worden.
De praktijken zijn verbonden aan de huisartsenopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam.


Kwaliteit

De NHG-praktijkaccreditering is sinds 2011 aan de praktijken toegekend. Praktijkaccreditering is een middel voor een praktijk om haar kwaliteit te toetsen en te verbeteren.
In mei 2024 zijn de praktijken opnieuw geaccrediteerd met een positief resultaat.


Historie

Over Gezondheidscentrum Schalkwijk

Een historisch overzicht door Wouter van Kempen, huisarts.

Het Gezondheidscentrum Schalkwijk werd in maart 1975 opgericht. In die tijd waren er nog maar enkele gezondheidscentra in Nederland. Er was toen al direct een samenwerkingsverband tussen 4 huisartsen, 1 psycholoog, 1 diëtiste, maatschappelijk werk en een fysiotherapeut. Het plan is ontstaan uit idealisme.

Door dicht bij elkaar te zitten, was het veel beter mogelijk om te overleggen over moeilijke situaties en over ‘probleem patiënten’. Ook waren de artsen van mening dat het beter was om te praten dan steeds maar pillen voor te schrijven bijvoorbeeld bij stress of slaapstoornissen. De wijk Schalkwijk was nog jong, maar er waren veel problemen. Door de relatief lage huurprijzen kwamen er veel mensen wonen met een uitkering. Ook waren er veel ‘gebroken’ gezinnen na een echtscheiding. Later had de gemeente het beleid om de vele asielzoekers te huisvesten in de flats van Schalkwijk.

Het gezondheidscentrum voorzag duidelijk in een behoefte! Er werden aanvankelijk vier woningen naast elkaar gehuurd in de galerijflat aan de Jan van Zutphenstraat. Later werd dat steeds meer uitgebreid. Uiteindelijk waren er negen woningen gehuurd. Er ontstond steeds meer behoefte aan een eigen gebouw waar alle medewerkers een goede werkruimte zouden hebben. Na een lange zoektocht in heel Schalkwijk vonden we, heel verrassend, de mogelijkheid om te bouwen 50 meter verwijderd van de oude locatie! Woningbouwvereniging Elan Wonen was de eigenaar van de grond en financierde de nieuwbouw. In 2005 konden de deuren geopend worden van het nieuwe Gezondheidscentrum Schalkwijk aan de Briandlaan 11.

Ook apotheek Meerwijk verhuisde mee. Zij zaten voorheen op de hoek van de Stresemannlaan. Tegenwoordig werken er tientallen mensen in dit gebouw. Er zijn ook vele disciplines bijgekomen, zoals de pratijkondersteuners, pedicures, podotherapeut, verloskundigen en er zijn nu ook veel meer huisartsen, vaak met een aios en ook veel meer psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten en assistentes. De Open Brief is al die jaren de patiëntenkrant die 4 keer per jaar bij alle patiënten wordt bezorgd. Ook dat is uniek aan het Gezondheidscentrum Schalkwijk.


Kwaliteit

Cliëntenonderzoek ‘Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra’ (DCB)

Gezondheidscentrum Schalkwijk heeft in 2013 een onderzoek onder cliënten van het gezondheidscentrum laten uitvoeren. Dit vond plaats in het kader van het kwaliteitstraject ‘Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra’. Dit is een landelijke methode voor toetsing en kwaliteitsverbetering van gezondheidscentra vanuit het perspectief van de cliënt. Deze methode is, in samenwerking met ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV, ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG). Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ARGO. De beoordeling van het gezondheidscentrum door cliënten heeft plaatsgevonden door middel van een online enquête. In de vragenlijst zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde gesteld:

Door dicht bij elkaar te zitten, was het veel beter mogelijk om te overleggen over moeilijke situaties en over ‘probleem patiënten’. Ook waren de artsen van mening dat het beter was om te praten dan steeds maar pillen voor te schrijven bijvoorbeeld bij stress of slaapstoornissen. De wijk Schalkwijk was nog jong, maar er waren veel problemen. Door de relatief lage huurprijzen kwamen er veel mensen wonen met een uitkering. Ook waren er veel ‘gebroken’ gezinnen na een echtscheiding. Later had de gemeente het beleid om de vele asielzoekers te huisvesten in de flats van Schalkwijk.

  • toegankelijkheid (van zowel het gezondheidscentrum als de verschillende disciplines)
  • samenwerking (in en buiten het centrum) – de balie of receptie van het gezondheidscentrum
  • accommodatie (van zowel het gezondheidscentrum als de verschillende disciplines)
  • bejegening (door de medewerkers van de verschillende disciplines)
  • informatievoorziening (vanuit de verschillende disciplines)

Het gezondheidscentrum heeft het kwaliteitstraject ‘Door Cliënten Bekeken voor gezondheidscentra’ succesvol doorlopen en heeft voor het het eerste jaar, het basistraject, het certificaat behaald. Op basis van de mening van cliënten zijn verbeteringen in de dienstverlening doorgevoerd.
Het volledige rapport kunt u hier bekijken.


Huisregels

Huisregels

Het centrum speelde een cruciale rol in de jonge wijk Schalkwijk, die kampte met sociaaleconomische uitdagingen en gezinsproblemen. Het groeide gestaag en verhuisde in 2005 naar een nieuw gebouw aan de Briandlaan 11, gefinancierd door woningbouwvereniging Elan Wonen. Apotheek Meerwijk verhuisde ook mee, en het centrum bood in de loop der jaren steeds meer disciplines, waaronder praktijkondersteuners, pedicures, podotherapeuten, verloskundigen, en uitgebreide medische en psychologische teams.


Het Gezondheidscentrum Schalkwijk heeft nu nieuwe huisregels voor patiënten geïmplementeerd. Deze omvatten respectvol gedrag, voorbereiding op bezoeken met vragenlijsten en documenten, identificatieplicht, beleefd mobiel telefoongebruik, netheid van de faciliteiten, camerabewaking voor veiligheid, en verboden activiteiten zoals fotograferen zonder toestemming, roken, alcohol- of drugsgebruik, geweld, wapens, en huisdieren, behalve hulphonden.

Patientenkrant Open Brief

Open Brief

De Open Brief is een nieuwsblad voor patiënten en cliënten van Gezondheidscentrum Schalkwijk.
Voor het eerst uitgegeven bij de oprichting van het Gezondheidscentrum in 1975 en heeft een verschijningsfrequentie van 4 keer per jaar.
U vindt hierin informatie over het behandelaanbod van de medewerkers van het gezondheidscentrum. Vaak worden er belangrijke thema’s behandeld, zoals euthanasie, overgewicht, ALK, eenzaamheid, valpreventie, stoppen met roken en nog veel meer. Daarnaast stellen nieuwe medewerkers zich voor en leest u welke medewerkers afscheid hebben genomen. Het is uniek dat de redactie uit vrijwilligers bestaat en dat het door een team van 40 vrijwilligers bij circa 6000 gezinnen in de bus wordt gedaan.


Heeft u zelf iets in te brengen? Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. U kunt dit mailen naar de redactie via openbrief@gcschalkwijk.nl


Oproep

Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen van de Open Brief: wijk 3 : L. Pasteurstraat e.o. 210 krantjes, wijk 8 Deventerstraat e.o. 150 krantjes. Wilt u, 4 x per jaar de Open Brief bezorgen of tellen of wilt u reservebezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d. van een vaste bezorger? Zoekt u dan contact met:Henk Jelierse, contactpersoon bezorging Telefoonnummer: 023-5360749 of via e-mail: jeliersehenk@hetnet.nl

In het gezondheidscentrum werken in totaal 7 huisartsen verdeeld over 6 huisartsenpraktijken op de 2e en 3e etage. De huisarts begeleidt, adviseert en behandelt zijn of haar eigen patiënt in de praktijkruimte op het spreekuur. Daarnaast legt de arts ook huisbezoeken af. Dit is bedoeld voor ernstig zieke patiënten of patiënten die zeer slecht ter been zijn. De huisbezoeken worden meestal aan het eind van de ochtend en in het begin van de middag gemaakt. Een huisbezoek kan zo mogelijk vóór 11.00 uur worden aangevraagd.