Inleiding

Gezondheidscentrum Schalkwijk (GCS) is al meer dan vijfenveertig jaar actief in Schalkwijk. En gedurende al deze jaren heeft het centrum zich ontwikkeld tot een gezichtsbepalende factor van de geïntegreerde eerstelijnszorg in dit deel van Haarlem.  In het centrum werken meer dan tien verschillende disciplines samen. In deze samenvatting van het visiedocument kunt u de belangrijkste elementen lezen. Het gehele visiedocument kunt u opvragen bij de officemanager van GCS. 

Meer dan ooit tevoren gaat Gezondheidscentrum Schalkwijk tijden tegemoet die zich kenmerken door veranderingen. Dit vraagt om een herbezinning van haar rol, van haar belang en haar bestaansrecht in Schalkwijk. Daarom heeft Gezondheidscentrum haar visie en doelstellingen voor de komende tien jaar opnieuw geformuleerd. 

De veranderingen houden verband met toenemende druk op de gezondheidszorg door toenemende krapte op de arbeidsmarkt, toenemende vergrijzing, toenemende zorgvraag, de nog steeds toenemende regelgeving, alsmede een toenemend aantal zorgaanbieders en ten slotte ook toenemende druk op de financiële middelen.  Ook wordt verdere ontwikkeling voorzien op het gebied van automatisering en zorgnetwerken. De instroom van grote aantallen nieuwe bewoners in Schalkwijk vragen ook om een antwoord. Tot het jaar 2030 verwacht de gemeente toename van 10.000 inwoners in Haarlem Oost.

Aanleiding

Al deze factoren dwingen Gezondheidscentrum Schalkwijk om zich, als belangrijk centrum voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, aan te passen en aanpasbaar te zijn. Belangrijk omdat alle disciplines binnen het centrum het grote belang van het bestaan van Gezondheidscentrum Schalkwijk. 

In de komende jaren zal het centrum ook geconfronteerd worden met substantieel minder middelen, dit dwingt tot het maken van scherpe keuzes en slimmere manieren van werken. 

Visie

We zijn een centrum dat voor iedereen toegankelijk is. Het centrum heeft een goede naam doordat patiënten vertrouwen in het centrum hebben, de lijnen kort zijn, patiënten zich serieus genomen voelen en dat problematiek snel op de juiste plek terecht komt. Tevens zijn de medewerkers tevreden doordat het een prettige samenwerking is, er effectief gewerkt wordt en er vertrouwen is in elkaars expertise. Daarnaast wordt er ingestoken op samenwerking voor langere tijd.

Gezondheidscentrum Schalkwijk is een stichting met als voornaamste doel: vorm en inhoud geven aan de geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Schalkwijk.  Omdat in Schalkwijk veel bewoners wonen met een niet westerse-ethniciteit zal ook meer aandacht worden gegeven aan cultuur sensitieve hulpverlening. Gedachten: eerstelijnszorg onder 1 dak waarbij continuïteit voorop staat evenals effectiviteit. Er is kennis van andere disciplines en wat deze als taak hebben zodat de client snel op de juiste plek terecht komt. Daarnaast is er een gezonde financiële huishouding en is er vertrouwen in elkaar en tevredenheid bij de medewerkers.  

Kerndoelstellingen 2023-2033 

De volgende drie kerndoelstellingen zijn voor het komende decennium geformuleerd 

  • Structurele ondersteuning en samenwerking in de geïntegreerde eerstelijnszorg; stevig verankerd in de wijk en regio. Doel is bestendigen, verbeteren en innoveren
  • Zoveel, en waar mogelijk onder 1 fysiek dak maar zeker onder een digitaal dak met een gezicht​.
  • Facilitaire functies in het Gezondheidscentrum zullen enkel en alleen georganiseerd worden als deze noodzakelijk en voorwaardelijk zijn in relatie tot de twee eerste kerndoelen en welke niet elders belegd kunnen worden.
Krachtige Basiszorg als kerndoel 

Gezondheidscentrum Schalkwijk beschouwt het zorgprogramma naast de bestaande programma’s  Krachtige Basiszorg als speerpunt.   

In Krachtige Basiszorg wordt integraal en methodisch gekeken naar gezondheidsvraagstukken van patiënten die breder zijn dan alleen huisartsenzorg.  Met Krachtige Basiszorg denkt Gezondheidscentrum Schalkwijk een belangrijke stap te zetten in verdere vormgeving en verbetering van de geïntegreerde eerstelijnszorg. Voor meer informatie over Krachtige kan men vinden de volgende link te activeren  KB-info 

Zorgorganisatie GC Schalkwijk en de regio 

In de regio-organisatie van de huisartsen is in groeiende mate kennis voorhanden welke Gezondheidscentrum Schalkwijk kan ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe, inhoudelijk onderbouwde zorgpaden, zorgnetwerken, ICT-ondersteuning en andere administratieve ondersteuning. Deze ondersteuning is ook voorwaardelijk, immers binnen Gezondheidscentrum Schalkwijk ontbreken in de komende jaren de financiële middelen en capaciteiten hiervoor. Deze samenwerking zal daarom nadrukkelijk worden gezocht. Anderzijds kunnen innovaties en of bewezen successen van het centrum met de regio worden gedeeld. Over meer info regio-organisatie volg de onderstaande link   https://huisartsenzuidkennemerland.nl 

Zorgorganisatie en Digitalisering 

In toenemende mate zal de digitalisering het werk in het centrum en wijk gaan beïnvloeden, dit wordt als een kans gezien om kennis en informatieontwikkeling te verbeteren en te versnellen. Ook liggen hier mogelijkheden om digitale netwerken met actoren buiten het centrum te ontwikkelen. Hiertoe zullen in de komende jaren initiatieven worden genomen en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande softwaretoepassingen.  

Communicatie in en met Schalkwijk 

Digitale communicatie met en in de wijk Schalkwijk neemt meer en meer de overhand en dringt gedrukte informatiekanalen naar de achtergrond. Dit betekent dat de toekomst van de papieren Openbrief, die ook al meer dan vier decennia een aantal keren per jaar verschijnt en zal verdwijnen. Dit verdwijnen kan alleen dan wanneer GCS is van overtuigd dat de alternatieven adequaat zijn. 

Stuurgroep Gezondheidscentrum Schalkwijk 

De nieuw te vormen stuurgroep LZV-GSC is samen met de wijkmanager verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke en organisatorische aspecten. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines, disciplines die participeren in de zorgprogramma's en beleidsoverleggen.  Hiermee wordt de samenwerking tussen de disciplines verder geformaliseerd. 

Gezondheidscentrum “Verhuur en facilitaire dienstverlening 

GCS zal de komende twee jaar gebruiken om na te gaan hoe en op welke wijze de facilitaire dienstverlening en onderverhuur anders kan worden georganiseerd.  

GCS beoogd hiermee een aantal doelen 

  • Vergroting eigenregelruimte voor de afzonderlijke disciplines
  • Vermindering van het financiële risico onderverhuur en of leegstand
  • Vermindering administratie en organisatorische lasten.  

Voorwaardelijk hierbij is dat deze mogelijke veranderingen de kerndoelen blijven garanderen. 
Met de eigenaar van het gebouw Gezondheidscentrum Schalkwijk zullen gesprekken hieromtrent gevoerd gaan worden. 

 

Gezondheidscentrum Schalkwijk (GCS) is al meer dan vijfenveertig jaar actief in Schalkwijk. En gedurende al deze jaren heeft het centrum zich ontwikkeld tot een gezichtsbepalende factor van de geïntegreerde eerstelijnszorg in dit deel van Haarlem.